Verslagen

Verslag buurtbijeenkomst op 7-2-2019

Als eerste: De opkomst was erg klein, vier buurtbewoners, de leden van de kerngroep en Ellen Zweers, gebiedsmakelaar en vervangster van Eva Pas. Zij waren door storm en regen naar de boot Einde van de Wereld gekomen. Maar …….. de aanwezigen waren bijzonder enthousiast.

1. Rob stelt de leden van de “kerngroep” voor: Hennie, Tine, Victor, Dorien, Wietske, Rob en Anja (verhinderd).
2. Uitleg ontstaan van het Stadsdorp
Ongeveer vier jaar geleden is een groepje ontstaan uit een grote buurtvergadering die de vraag stelde: wat kun je samen doen, hoe kunnen we de sociale cohesie bevorderen. Dit groepje komt eens in de ongeveer zes weken bijeen. Er zijn in de loop van deze jaren verschillende activiteiten ontstaan, zoals wandelclub, opzetten website, leesclub, eetclub, Buurtborrel Javadrinks, weggeef- en plantjesmarkt, weggeefkast. Ook worden er incidenteel rondleidingen georganiseerd.
3. Organisatievorm
Deze is er niet, d.w.z. we zijn geen rechtspersoon en dat willen we graag zo houden. De enige subsidie die aangevraagd en ontvangen wordt is van het Oranjefonds en van de Gemeente Amsterdam een kleine bijdrage.
We doen het omdat we het leuk vinden en verplichten niemand tot het verrichten van taken of activiteiten.
4. Bespreking enquête
Omdat er zo weinig mensen zijn wordt besloten de enquête niet punt voor punt te bespreken maar te beginnen met een voorstelrondje waarin aangegeven wordt wat ieders verwachtingen zijn en wat ieder wil bijdragen.
Kees: Heeft behoefte aan meer contacten in de buurt. Wil bijdrage leveren aan de buurttuinen. Gaat over een jaar met pensioen en heeft dan meer tijd.
Alexandra: Heeft zelf een tuin en wil graag meer onderhouden tuinen op het eiland waaronder moestuinen.
Ze houdt zich bezig met het wormenhotel.
Ze wil graag kinderen bij bovenstaande betrekken.
Wil zich actief inzetten met support van het Stadsdorp.
Ellis: Ze wil zich betrokken voelen en doet dat op het gebied van klusjes, hand- en spandiensten, zoals flyeren en controle van de weggeefkast.
Ze wil geen trekkersrol.
Ze vindt dat er al veel leuke dingen georganiseerd worden.
Adri: Wil hand-en spandiensten verrichten. Ook wel boodschappen doen voor mensen die dat nodig hebben.
Hij wil geen trekkersrol.

De deelnemers vragen waarom de mensen van het Stadsdorp dit zijn gaan doen:
Tine: Was bij de oprichting. Vooral sociale cohesie heeft haar belangstelling.
Dorien: Is na de eerste enquête, vlak vòòr de oprichting van het stadsdorp, er bij gekomen. Er werd toen gezocht naar iemand die een website zou kunnen maken. Dat heeft zij gedaan en ze doet nu het onderhoud.
Wietske: van het begin er bij, vooral voor meer sociale contacten.
Rob: van het begin er bij. Wilde graag meer mensen groeten op straat.
Victor: Is sinds 1 ½ jaar bij de club. Op de weggeefmarkt hoorde hij dat er iemand gezocht werd als ondersteuner voor de website. Dat doet hij nu, vooral in de vorm van interviews met buurtbewoners.
Hennie: van het begin er bij. Doet de weggeefkast en hand- en spandiensten.

Na de pauze:
Afspraken
- Alexandra gaat proberen een tuingroep op te richten. Het stadsdorp zal haar daar bij ondersteunen.
- Ellis en Adri gaan een filmclub organiseren.

Ellen oppert het idee om een infobord te maken bij het Winterdiner op 8 maart, waar mensen kunnen aangeven of ze actief willen worden en op welk gebied.

We sluiten af met een drankje en gaan tevreden naar huis.

13.02.2019


Enquête in 2018

Stadsdorp Java-eiland bestaat bijna 5 jaar! Wij waren benieuwd of u, als bewoner, bekend bent met het stadsdorp en onze activiteiten. En of u zelf ideeën hebt om het leven op het Java-eiland nog leuker en beter te maken. Daarom kreeg u in november een enquête in de bus. 

De ingeleverde enquêteformulieren zijn inmiddels verwerkt. Zie hier de belangrijkste punten die naar voren komen. En een overzicht van al de nieuwe ideeën die u hebt aangedragen. De volledige uitslag is op aanvraag te verkrijgen bij stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

Waar kent u het stadsdorp van?
De meeste mensen weten niet meer hoe zij voor het eerst over het stadsdorp hoorden. Wel bleken de flyers op de voordeur, in de hal of in de lift een belangrijke bron. Of men hoorde van andere buurtbewoners over het stadsdorp.

Weet u wat het stadsdorp doet?
Veel mensen zijn bekend met de permanente weggeefkasten in de Imogirituin en met de jaarlijkse weggeefmark. Een kleiner aantal kent het stadsdorp van de buurtborrel Java-drinks, het jaarlijkse Winterdiner en de planten en zadenmarkt. De ‘clubs’, zoals de wandel- en de eetclub, zijn het minst bekend.

Bekendheid met de website
Helaas gaven wij er in de enquête een fout website adres op, waarvoor onze excuses. Degenen die de website (www.stadsdorpjava-eiland.nl) al kenden waren er overwegend positief over; zij stelden voor ook de volgende onderwerpen op de site te zetten.

• Online aanmelden nieuwsbrief,
• Platform vraag en aanbod,
• English translation,
• Verwelkomen nieuwe bewoners,
• Nieuwe initiatieven vanuit de gemeente.
• Meer informatie over het inzamelen van GFT-afval,
• Een oproep voor verdwenen huisdieren,
• Burenhulp,
• Meer informatie voor de jeugd,
• Verwijzen naar andere activiteiten zoals Pilates, Flevoparkbad.

De Nieuwsbrief
Bijna iedereen heeft zich aangemeld voor de Nieuwsbrief. Deze wordt per e-mail verstuurd als er nieuwe activiteiten op het programma staan.

Meedoen
Ongeveer de helft van de mensen die reageerden wil in enige vorm meedoen met het Stadsdorp. Denk daarbij aan flyeren, helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld de weggeefmarkt, of het bij toerbeurt in de gate houden van de weggeefkasten.

Een overzicht van de nieuwe ideeën die via de enquête werden voorgesteld
Veel mensen doen al iets samen met hun buurtgenoten. Dat zijn activiteiten op het gebied van duurzaamheid, historisch karakter IJhaven behouden, borrels en BBQ’s, Buurtsoos, werken in de buurttuin of voor het wormenhotel, samen bij de zandbak of de jaarlijkse burendag.
Bij de vragen over voorstellen, ideeën en suggesties kwam erg veel naar boven. In totaal zijn er 98 antwoorden aangedragen waarvan 67 unieke - bijna twee antwoorden per respondent.
We hebben de ideeën in vijf groepen opgedeeld: gezamenlijke activiteiten, aanbod, bekend(er) maken, en duurzaamheid.

1 Gezamenlijke activiteiten
• Jeu de Boules,
• Filmclub FC Hyena bezoeken,
• Kaart/spelletjesclub,
• Samen schilderen/muziek maken/schrijven,
• Voetballen voor vaders,
• Zwemactiviteiten.

2 ACTIES - voor iedereen (wat we nog niet doen)
• Buurtfestival Java-eiland,
• Borrel en etentjes organiseren,
• Paaseieren zoeken voor kinderen,
• Boomplantdag,
• Straatmarkt,
• picknick in Bogortuin,
• BBQ,
• Sinterklaas,
• Koningsdag,
• Kerstmarkt,
• Nieuwjaar in Bogortuin,
• Autoluw maken Sumatrakade.

3 AANBOD - wat de dorpelingen elkaar aanbieden
• Rondwandelingen in Amsterdam organiseren (onder leiding van een stadsdorpsgenoot),
• Platform vraag en aanbod,
• Boodschappen doen voor minder valide bewoners,
• Buurthulp.

4 BEKEND(ER) MAKEN - elkaar, en op de hoogte
• Online aanmelden nieuwsbrief ,
• English translation,
• Verwelkomen (nieuwe) bewoners,
• Nieuwe initiatieven gemeente, zoals brug,
• Iets over verdwenen huisdieren,
• Verwijzen naar andere activiteiten zoals Pilates, Flevoparkbad,
• Buurttuinen en wormenhotel promoten,
• Advertentiemogelijkheden uitbreiden (oppasadresjes).


5 DUURZAAMHEID - eigenlijk ook onderwerp voor een club
• Stimuleren van zonnepanelen,
• Groene daken,
• Aanleggen van moestuinen voor kinderen,
• Deelname wormenhotel,
• Verticale tuinen,
• Wit verven van daken,
• Centrale composthopen,
• Java-electric stimuleren ,
• Autodelen,
• Energie coöperatie.

Wat doen we met deze voorstellen??
Op 7 februari organiseren we een bijeenkomst. We bespreken dan welke nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden en wie daar bij wil helpen. We zullen ook uitleggen wat onze doelstellingen zijn en hoe we (willen) werken.

De mensen die gereageerd hebben krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar iedereen is welkom!
De bijeenkomst zal zijn op 7 februari in de boot ‘Einde van de Wereld’, en duurt van 19.30 tot 21.30.


02-04-2018 Wijkagent Desiree Geritz opgevolgd door Mariska Ploeger

 

Beste bewoners, werkers en netwerkpartners Java&KNSM eiland,

Bijna 8 jaar heb ik met veel plezier als wijkagent gewerkt op&rond de 2 “IJ”landen in het Oostelijk Havengebied.

Met jullie kijk ik terug naar 2 keer Sail, Koningsvaart, Fabcity, de evenementen op de Kop van Java, de bouw van het hotel maar vooral ook naar dagelijks samen-werken aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt: de buurtsoos, de verkeersbrigadiers bij De Kleine Kapitein en de stadsdorpen zijn projecten die in&door de buurt zijn ontwikkeld en echt bijdragen aan een buurt die veilig samen wil werken en leven.

Door betrokken te zijn bij lief&leed achter de voordeur of buiten op straat heb ik veel mensen leren kennen en kwam ik graag “bij jullie thuis”.
Ik heb ervan genoten, wat wonen en werken jullie op een mooie plek in Amsterdam!
Ik ga in april het IJ over en verder aan het werk als wijkagent in Noord, een nieuwe werkplek in een heel ander gebied!
Na 21 april is jullie wijkagent Mariska Ploeger en jullie gaan haar zeker zien en spreken in de buurt. In de 1e week van april kunnen jullie ons samen treffen in de buurt als we zaken aan elkaar overdragen.
T/m 10 april ben ik nog aan het werk op Java&KNSM eiland en in de week daarna rond ik mijn werk in Amsterdam-Oost af,

Dank voor samen-werken en tot ziens,
Hartelijke groet,
Desiree Geritz
Wijkagent Java&KNSM-eiland
Per 21 april wijkagent Landelijk Noord


Interactieve kaartensite gemeente Amsterdam

24.06.2016

De kaartensite, Maps.amsterdam.nl, van de Gemeente Amsterdam bevat een groot aantal interactieve kaarten en open geo data van verschillende gemeentelijke organisatie-onderdelen en stadsdelen. Denk aan woningbouwplannen, WOZ waarde, bestemmingsplannen, maar ook broedplaatsen van mussen en zwaluwen, muurplanten, en nog heel veel meer.
Heel interessant